CoFounder TechHub

Flere trønderske teknologiselskaper skal oppnå 100 millioner i omsetning; det er målet når CoFounder 1. november åpner sin TechHub på Pirsenteret i Trondheim. Erfarne rådgivere koblet sammen med kapitalsterke investorer skal gi dyktige grundere den støtten de trenger for å komme seg langt nok opp og fram.

Oppstartmiljøet i Trondheim er stort og voksende, og det har vært et høyt antall nyetableringer de siste årene. Trondheimsregionen hadde i 2015 nesten 600 teknologiselskaper som til sammen sysselsatte 11 700 ansatte. Samlet omsetning for disse selskapene var 22 milliarder kroner.

 

For få som lykkes med salg

Mange vil nok tenke at dette er store tall, men realiteten er at de er langt unna det som kreves for å skape internasjonale suksesser.
CoFounder TechHub er et nyetablert kontorfellesskap på Pirsenteret i Trondheim. Ambisjonen deres er nettopp å bygge flere internasjonale trønderske lokomotiv, som når 100 millioner i omsetning.
-Selv om det etableres mange nye selskaper, er det få som lykkes i overgangen fra utvikling til salg. I løpet av de ti siste årene er det kun et fåtall som har nådd mer enn 100 millioner i omsetning,
forteller Jan Biti, Managing Partner i CoFounder, før han legger til at dette gjelder også dersom en inkluderer selskaper som har blitt solgt og gjort om til trønderske avdelinger i større selskaper.


Sterke og kompetente aktører
Initiativtakere til det nye kontorfellesskapet er investerings- og managementselskapet CoFounder og forretningsenglene Jan Håbrekke, Bjørn Fossum og Geir Ove Kjesbu. Sammen har disse investert i over 100 selskaper og ledet oppbyggingen av en rekke suksessfulle teknologibedrifter, som fortsatt har sin hovedbase i Trondheim.

CoFounder TechHub har 52 arbeidsplasser, hvorav 39 arbeidsplasser til oppstartselskaper, 6 til CoFounder og 7 plasser til forretningsengler. Ved åpningen den 1. november er 9 av CoFounder sine oppstartsselskaper på plass. Håbrekke og Fossum har allerede investert i flere av disse selskapene.

 

Riktige team og stor kontaktflate

-Det er sjelden teknologien det står på. Utfordringen selskapene som oftest støter på er å sette sammen gode nok team til å klare å ta det langt nok. Der kommer vi i CoFounder inn i bildet, fordi vi fungerer både som evalueringsledd, døråpnere og rådgivere, fortsetter Biti.

Flere selskaper kan gjerne ha et globalt potensiale, men veien fra Trondheim og ut i den store verden er både lang og hard. CoFounder er derfor bevisste på at det i mange tilfeller er smart å begynne med norske kunder, for så å vokse seg store nok til å ta neste steg.

-I mange tilfeller sitter vi også med kontaktene som skaffer selskapene disse førstekundene, som kan være gull verdt for et oppstartselskap. Det gjelder å få produktet ut til en kunde for å få evaluert det og justert det, for så å legge en ny kurs, forteller Eli Aursand, Senior forretningsutvikler i CoFounder.

 

Samler investeringsobjektene

Oppstartsselskapene som sitter på CoFounder TechHub vil utelukkende være selskaper som CoFounder eller forretningsenglene investerer i. De går altså ikke i konkurranse med lokaliteter til DIGS, NTNU Accel, Work-Work eller Sluppen-miljøet, som de støtter fullt ut, og anser som svært viktige aktører i det trønderske innovasjonsmiljøet.

-Ved å samle CoFounder, oppstartsselskaper og forretningsengler under samme tak, får vi skapt et innovativt og sterkt forretningsorientert arbeidsmiljø, hvor vi kan dele erfaringer og ressurser, og skape en attraktiv arena for eksterne samarbeidspartnere i industri-, tjeneste- og finanssektor, forklarer Sven Kolstø, Partner i CoFounder, enstusiastisk.

 

Eiendom med på laget

-Vi i E.C. Dahls Eiendom ønsker å igjen gjøre Pirsenteret til en yngleplass for spennende bedrifter, forteller Senterleder Anette Vinje. Selskapet er også en av initiativtakerne til det nye kontorfellesskapet og er med på satsningen gjennom en 8 års leieavtale med CoFounder TechHub.

-Vi jobber med en omfattende strategi for hvordan vi som eiendomsleverandør best mulig legger til rette for å møte de krav og behov som denne type bedrifter har, fortsetter Vinje, og presiserer viktigheten av å lage effektive, kreative og bærekraftige arbeidsrom.

-Samarbeidet med CoFounder om det nye kontorfellesskapet har i så måte vært et spennende og lærerikt prosjekt for oss, avslutter Vinje.

 

Selskapene som sitter i den såkalte TechHuben har ambisjoner om å vokse, og vil ha behov for større lokaler. Målet er at oppstartsselskapene kun sitter der i 1-2 år, nettopp i den fasen CoFounder er mest aktiv, og til de har vokst seg store nok til å etablere seg i egne lokaler. Da er det naturlig at de vil vurdere å flytte inn i egne arealer på Pirsenteret eller andre egnede steder.

Noen av de største suksessene som har kommet ut fra teknologimiljøet i Trondheim er Q-Free og Powell, som begge ble etablert på 1990-tallet. Skal vi tro trioen fra CoFounder er det flere av dagens selskaper som har potensialet i seg til å bli like store. Og, med CoFounder på laget, har atter noen brikker fått sin plass i det store puslespillet en vellykket gründer må gjennom.

 

Fakta

 

Om CoFounder

Tilfører ledelsesressurser og kapital til tidligfase teknologibedrifter. Går aktivt inn i ledelsesteamet og bygger opp selskapene over en periode på typisk 2-3 år. Aktiv eierportefølje av 16 teknologibedrifter med utspring fra teknologimiljøet i Trondheim. Vi engasjerer oss i 3-4 nye selskaper hvert år. CoFounder startet opp i 2010, og teamet består i dag av 5 ansatte/partnere.

Forretningsenglene:

Tilører kapital, nettverk og kompetanse til oppstartsselskapene. Ved åpningen er følgende på plass: Jan Håbrekke,  Bjørn Fossum og Widar Nyheim.

 

Et av selskapene CoFounder satser på er Idletechs AS.

Idletechs er et ledende teknologiselskap innen håndtering og analyse av store kvantitative data, og utvikler programvare for analyse og komprimering av flerdimensjonale, dynamiske store datamengder.

 

Selskapet er basert i Trondheim, og har tette bånd til NTNU og fagmiljøet innen Big Data Cybernetics. Aktuelle markeder er maritim sektor, metallurgi, og olje & gass. Selskapet ble etablert av Professor Harald Martens i 2014 og har i dag 8 ansatte.

Et av mange felt hvor metodene til Idletechs kan tas i bruk er under overvåking av mekanisk utstyr. En dyktig tradisjonell mekaniker kan si mye om tilstanden til en motor ved å lytte på den; Idletechs i samarbeide med Kongsberg Maritime, er i gang med å lage hard- og software for å la en computer “lytte” på mekanisk utstyr på nye måter. Dette gjør at mekanikeren kan hente ut mye mer informasjon, evt. kan la computeren ta seg av rutinemessig overvåking og kan få nye verktøy for å se forskjell på variasjon som skyldes “normale” omstendigheter og hva som skyldes mulige problemer.

På denne måten får våre kunder en bedre forståelse av kritiske prosesser hvor Idletechs kan gi et tidligere varsel på uønskede trender/hendelser, mer kunnskap og forståelse som kan brukes til å oppnå en høyere kvalitet/reduserte kostnader.

 

CoFounder TechHub

CoFounder TechHub er et nyetablert kontorfellesskap på Pirsenteret i Trondheim. Ambisjonen deres er nettopp å bygge flere internasjonale trønderske lokomotiv, som når 100 millioner i omsetning.

Initiativtakere til det nye kontorfellesskapet er investerings- og managementselskapet CoFounder og forretningsenglene Jan Håbrekke, Bjørn Fossum og Geir Ove Kjesbu. Sammen har disse investert i over 100 selskaper og ledet oppbyggingen av en rekke suksessfulle teknologibedrifter, som fortsatt har sin hovedbase i Trondheim.

Idletechs er alså ett av disse selskapene som CoFounder har tro på at skal kunne gjøre et internasjonalt gjennombrudd og bli en ny vellykket representant for det teknologimiljøet i Trondheim.

-Ja, Idletechs er definitivt et av de selskapene vi har tro på at kan lykkes. De har allerede kommet langt før de kom hit, men står som alle andre selskaper med stort potensiale foran ei stor kneik. Den kneika skal vi nå prøve å hjelpe dem over, sier Jan Biti, Managing Partner i CoFounder.

CoFounder TechHub har 52 arbeidsplasser, hvorav 39 arbeidsplasser til oppstartselskaper, 6 til CoFounder og 7 plasser til forretningsengler. Ved åpningen den 1. november er 9 av CoFounder sine oppstartsselskaper på plass. Håbrekke og Fossum har allerede investert i flere av disse selskapene.

 

 

De øvrige selsapene i TechHuben er:

Nisonic AS – Nisonic AS kan ved hjelp av ultralyd påvise hjernetrykk ved hjelp av en enkel undersøkelse som ikke krever operasjon og narkose.

 

Heavelock AS – Hvert år bruker offshore borebransjen 3,5 milliarder dollar mens de venter på riktige værforhold, fordi for store bølger stopper boreaktivitet. Heavelock ™ er en autonom løsning som integreres i eksisterende utstyr som utvider værvindu med 25% ved boring fra flytende rigger.

 

Telemotix AS – En kjøremonitor som hjelper bedrifter og forsikringsselskap å skape trygge sjåfører.

 

Empig AS – Empig utvikler et prosesseringsanlegg for fjerning av voks- og hydratavleiringer i oljerør basert på en magnetisk styrt og hul renseplugg. Metoden vil erstatte kostbare, miljøfarlige og kompliserte metoder som brukes i dag.

 

Wavefoil – Wavefoil er et oppstartselskap som har spunnet ut fra det sterke marintekniske miljøer ved NTNU, og selskapet utvikler en foil til skip som reduserer drivstoffkostnader.

 

Brainimage AS – Brainimage er et medisink teknisk selskap som utvikler en ny patentbeskyttet akustisk koplingsvæske som benyttes under ultralydveiledet diagnostikk og kirurgi.

 

Sikom Connect AS – utvikler og leverer programvareløsninger for smartbolig, fjernovervåkning og fjerndrift. Leverer komplette og tett integrerte løsninger i samarbeid med utstyrsleverandøren og datterselskap Sikom, lokalisert på Verdal.

 

Showtag AS – leverer en digital plattform for produktplassering i videobasert innhold. Selskapet har 2 ansatte og er i ferd med å inngå avtaler med ledende norske medieaktører.

Gå tilbake 31.10.2017